طرح جامع موسیقی کشور

کتاب حاضر راهبردی برای شناخت و باز مهندسی و طراحی نظام موسیقی کشور با رویکردی مهندسی و سیستمی است که این مباحث را دربر دارد: مبانی نظری، شناخت و تحلیل وضعیت موجود نظام موسیقی کشور، مطالعه تطبیقی نظام موسیقی، تحلیل SWOT نظام موسیقی کشور، مطالعات راهبردی نظام موسیقی کشور، طراحی ساختار کلان نظام موسیقی کشور و طرح‌های توسعه‌ی نظام موسیقی کشور.