كليات تمرينات اصلاحي (سري كتاب‌هاي آموزشي- شماره 1)

انجام حركات اصلاحي در ناهنجاري‌هاي مختلف با توجه به گستردگي حركات نياز به اطلاعات پايه­ اي در مورد هر نوع از حركات است. لذا داشتن اطلاعات كافي به نوع حركات اعم از قدرتي، استقامتي، تنفسي، كششي و… در بهبود كارايي نقش موثري ايفا مي­نمايد. در اين مجموعه برخي روش ها و اهداف تمرينات مختلف آورده شده است.