شست كج و انگشت چكشي (سري كتاب‌هاي آموزشي- شماره 2)

شست كج يكي از تغيير شكل‌هاي شايع پا در جوامع مدرن مي­باشد. بسياري از افراد از علل ايجاد كننده آن اطلاعي ندارند و با استفاده از كفش هاي نامناسب زمينه بروز آن را فراهم مي­آورند. دراين كتاب به علل ايجادكننده و عوارض و روش‌هاي تشخيص و اصلاحي اشاره شده است. در بخش ديگر اين كتاب اطلاعات مفيدي در مورد انگشت چكشي آورده شده است.