نام ها و یادها – دفتر شعر

این کتاب مجموعه اشعار خانم سیمین میرحسینی می‌باشد. شاعر در مقدمه کتاب این چنین می‌نویسد:

خاطرات پژواک زندگی انسان‌هاست. پژواک دردها، شادی‌ها، آمدن‌ها، رفتن‌ها …

بستری امن برای مرور تلخ و شیرین‌هایی که عبور کردند ولی نگذشتند.

سرنوشت مجالی داد تا گوشه‌ای از این رفته‌ی نرفته را قلمی کنم.

این پریشان‌نامه را نثار می‌کنم به همسر مهربانم که سی سال نبودش را با یاد و خاطره‌اش سپری کردم و به فرزندان خلفم که تمام امیدم هستند و به شما …

به شما که با مهرتان، کلامتان و نگاه گرمتان مرا به گردآوری و انتشار این مجموعه تشویق نمودید.

آرزومندم آرزوهایتان را.