ابزار ارزیابی فرآیند مدیریت منابع انسانی

شرکت فیلیپس برای دستیابی به تعالی کسب و کار طرح “برتری کسب و کار از طریق سرعت و کار تیمی” را تصویب و در آن روش­ها، ابزارها و برنامه­ های بهبود را مشخص نمود. ارزیابی بلوغ فرآیند منابع انسانی یکی از مهمترین ابزارهای تعریف شده در این طرح میباشد که در دنیا هم مورد استفاده قرار می­گیرد.

هدف این ابزار توانمندسازی مدیران به اندازه‌گیری کیفیت فرآیندهای منابع انسانی و پیاده ­سازی برنامه بهبود در مسیر تعالی منابع انسانی است. ابزار ارزیابی بلوغ فرآیندهای منابع انسانی شامل ده عنصر است که هر کدام بیان کننده­ ی ویژگی خاصی از فرآیند منابع انسانی می باشد.

مدل ارزیابی فرآیندهای منابع انسانی به دنبال اهداف زیر است:

  •   اندازه‌گیری کیفیت فرآیندهای منابع انسانی
  •   پیاده‌سازی برنامه بهبود به منظور پشتیبانی از وظایف منابع انسانی
  •   هموارسازی حرکت تعالی منابع انسانی
  •   انتخاب درست و صحیح پروژه‌های بهبود در حوزه منابع انسانی
  •   برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در حوزه منابع انسانی
  •   امکان مقایسه سطح بلوغ فرآیندهای منابع انسانی سازمان با سایر سازمان‌های پیشرو
  •   تشخیص زمان و مکان مناسب برای استفاده از ابزارهای نوین مدیریت منابع انسانی
  •   کمک به مدیران در انتخاب بهترین رویکردها با توجه به مقتضیات سازمان.