جبران

سرگشته تنها، به همراه یک فیلم کوتاه از محل زندگی جبران خلیل جبران