عمری عاشقانه نواختم 2

«عمری عاشقانه نواختم 2» سنتور نوازی استاد فضل‌اله توکل در مایه همایون و دشتی است.