سفری عمیق به درون زندگی

یادداشت روزنامه ایران، پانزدهم اردیبهشت نود و نه درباره آهنگ “ژرفا”

Our Vulnerability in coping with new conditions on this planet has taught us that
“Life” needs to be redefined with a deeper look.
“Profundity” is an inner journey into life’s depth.

شرایط این روزهای جهان هستی به ما آموخت که:
زندگی با نگاهی عمیق تر و ژرف، نیازمند بازتعریف است.
“ژرفا” سفری است درونی به اعماق زندگی.
بردیا صدرنوری