بس نکته غیر حسن بباید ….

راز ماندگاری استاد همایون خرّم