تا با توام، بیشتر از همه‌ام

این کتاب گزیده‌ها و نمونه‌هایی از زیباترین و شاعرانه‌ترین نوشته‌هاست در ادبیات منثور و کهن فارسی.