آیین نامه انضباطی فیفا

این کتاب آخرین نسخه ی آئین نامه انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال که توسط آقای روزبه وثوق احمدی عضو کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران ترجمه شده است.